Toxické látky v životním prostředí

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Pondělí: 14:20-15:50, P006 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Chemická kontaminace patří k nejzávažnějším problémům životního prostředí, který významně ovlivňuje existenci všech organismů na Zemi.  V podobě vzduchu, potravin, pitné vody a dalších zdrojů se bezprostředně dotýká i každého z nás. Celá problematika je vzhledem k rozmanitosti chemických látek značně složitá a pro laika často nepřehledná.  Proto cílem tohoto kurzu je získat základní přehled o hlavních skupinách problémových toxických látek, o jejich výskytu v prostředí a o obecných zákonitostech toxického působení. To umožní studentům se lépe orientovat v záplavě dostupných informací a racionálně snižovat vlastní toxickou zátěž z prostředí. Tento výukový kurz volně navazuje na dřívější kurz „Ekotoxikologie“, ale je zaměřen více na praktické záležitosti. Je třeba upozornit, že přednášky jsou vedeny popularizační formou a k jejich pochopení postačují předběžné znalosti chemie na úrovni základní školy.

Předmět je vyučován formou přednášek, při čemž v každém výukovém bloku je prostor pro diskusi.

Další informace

 • Garant: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
 • Lektor: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Témata:

 1. týden: Úvod, obecné principy hodnocení rizikovosti chemických látek
 2. týden: Oxidy síry a dusíku
 3. týden: Čpavek, amonné ionty a průmyslová hnojiva
 4. týden: Těžké kovy a organokovové sloučeniny
 5. týden: Vybrané skupiny anorganických solí
 6. týden: Ropné látky
 7. týden: Volatilní organické látky, chlórofluórouhlovodíky
 8. týden: Polycyklické aromatické uhlovodíky
 9. týden: Dioxiny, polychlorované bifenyly a další perzistentní látky
 10. týden: Pesticidy
 11. týden: Léčiva
 12. týden: Dezinfekční prostředky, tenzidy a detergenty
 13. týden: Radioaktivní látky
 14. týden: Závěr, chemická kontaminace z globálního i osobního hlediska

Poznámka

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce