Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel

Charakteristika studia

Vzdělávací program Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel je určeno absolventům středních škol, kteří působí nebo chtějí působit na pozici pedagogického pracovníka ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů. Studium je zaměřeno na výkon prací spojených s přímou pedagogickou činností vychovatele a pedagoga volného času. Absolventi jsou zároveň kvalifikováni k výkonu povolání asistenta pedagoga. 

Kurz je koncipován podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., v souladu s § 16 odst. 1f Zákona č. 563/2004 a s § 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Kurz je akreditován pod č. j. MSMT- 27544/2021-4-943. 

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Výuka se koná o víkendech (většinou v sobotu, 2x za měsíc) v prostorách Technické univerzity v Liberci. Výuka probíhá po dobu čtyř semestrů (2 roky). Ke stěžejním předmětům jsou k dispozici studijní materiály, které jsou studujícím dostupné v LMS Moodle. S ohledem na formu studia je kladen důraz na samostudium.

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Ústní závěrečná zkouška ze čtyř předmětů: pedagogiky, psychologie, úvodu do metodiky zájmové činnosti a volitelné metodiky zájmové činnosti.

Přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdělání. Výhodou jsou základní dovednosti v jednotlivých oborech zájmové činnosti. Vítána je praxe v oboru. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta studia.

Cena studia:

Přijímací poplatek činí 500,- Kč

Cena studia činí 4 250,- Kč za semestr

Termín podání přihlášek:

1. kolo – do 30. června 2022;

2. kolo – do 15. září 2022.

Přihlásit se můžete elektronicky na https://www.cdv.tul.cz/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/. V tabulce vyberte příslušný kurz a klikněte na online přihlášení.

 

Kontaktní osoby: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D., tel. 485 352 610, katerina.majdiakova@tul.cz.