Studium v oblasti pedagogických věd–doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. st. ZŠ a SŠ

Charakteristika studia

Studium v oblasti pedagogických věd – doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ je určený absolventům vysokých škol nepedagogického zaměření, kteří působí nebo mají zájem působit na pozici učitele 2. stupně a SŠ. Jedná se o studium, které vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu se zákonem. Cílem studia je umožnit absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Absolventi v rámci studia získají soubor profesních a osobnostních dovedností, které jsou nezbytné k výkonu profese pedagogického pracovníka. Osvojí si tak kompetence nezbytné k vedení výuky daného předmětu a realizaci školního kurikula na daném stupni vzdělání. Absolventi studia získají kvalifikaci pro oba stupně škol, tj. druhý stupeň ZŠ a pro SŠ.

Kurz je koncipován v souladu s § 8, odst. 1d a 2b, § 9 odst. 1c a 2d a § 12 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Kurz je akreditován pod č. j. MSMT- 27544/2021-4-943. 

Organizace studia

Vzdělávací program má formu kombinovaného studia, které je založeno na kombinaci prezenční a distanční formy výuky. Prezenční výuka probíhá o víkendech (většinou v sobotu, 2x za měsíc) v prostorách Technické univerzity v Liberci. Distanční výuka je založena na podpůrných aktivitách, které jsou realizovány prostřednictvím LMS Moodle. Součástí výuky je také reflektovaná praxe. Výuka probíhá po dobu čtyř semestrů (2 roky) s časovou dotací 155 hodin prezenční výuky a 100 hodin reflektované praxe.

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Ústní závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie a didaktiky včetně oborové.

Přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské vzdělání, praxe ve školství je výhodou. Studium je zaměřeno jen na určité obory vysokoškolského studia, TUL nezaručuje přijetí těch uchazečů, jejichž vystudovaný neučitelský obor je vzdálen záměrům a možnostem pořadatelů studia. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta studia.

Cena studia:

Přijímací poplatek činí 500,- Kč.

Cena studia je 7.900,- Kč za semestr

Termín podání přihlášek:

Studium je pro akademický rok 2022/2023 naplněno. 

 

Přihlásit se můžete elektronicky na https://www.cdv.tul.cz/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/. V tabulce vyberte příslušný kurz a klikněte na online přihlášení.

Kontaktní osoby: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D., tel. 485 352 610, katerina.majdiakova@tul.cz