Studium pro výchovné poradce

Charakteristika studia

Studium pro výchovné poradce je určeno výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučeno pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují. Kurz je organizován podle §8 vyhlášky č. 317/2005 a v souladu s §24 odst. 2 zákon č. 563/2004 a je akreditován pod č.j. MSMT - 27544/2021-1-943.

Organizace studia

Studium je koncipováno formou distanční, prezenční a jejich kombinací. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle. Prezenční výuka probíhá o víkendech.

Přijímání ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání a alespoň 2 roky praxe ve školství. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta studia.

Cena studia: Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí se po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat. Cena za studium v současné době nepřevýší 7.200,- Kč za semestr.

Termín podání přihlášek: Do 31. srpna. Přihlásit se můžete elektronicky na https://www.cdv.tul.cz/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/. V tabulce vyberte příslušný kurz a klikněte na online přihlášení.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz

Studijní plán

Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 253 hodin prezenční výuky včetně stáží a praktických předmětů, rozložených do 4 semestrů. Tři hodiny nad předepsanou hodinovou dotaci jsou věnovány semináři k závěrečné práci.

Studium je rozděleno do 12. předepsaných modulů:

 1. Vývoj poradenských systémů
 2. Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení
 3. Osobnost výchovného poradce
 4. Komunikace s rodiči
 5. Školní třída, její vedení a diagnostika
 6. Právní rámec výkonu poradenské činnosti
 7. Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
 8. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 9. Žák v kontextu služeb výchovného poradce
 10. Základní diagnostické metody a intervenční techniky
 11. Kariérové poradenství
 12. Monitorování, evaluace a autoevaluace výchovného poradenství

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:1. Obhajoba závěrečné práce.2. Odborná rozprava ze tří základních modulů.