Studium pedagogiky pro učitele

Charakteristika studia

Vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele je určený absolventům středních škol, kteří chtějí získat kvalifikaci k výkonu povolání učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy. Absolventi vzdělávacího programu mohou vyučovat na střední škole, středním odborném učilišti, odborném učilišti nebo ve středisku praktického vyučování. Studium je určeno osobám, které již na školách působí, nebo mají o tuto možnost v budoucnu zájem. 

Kurz je koncipován podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Kurz je akreditován pod č. j. MSMT- 26097/2019-2-934

Organizace studia

Studium je realiováno kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Výuka se koná v sobotu (většinou 2x za měsíc) v prostorách Technické univerzity v Liberci. Výuka probíhá po dobu dvou semestrů (1 rok). Ke stěžejním předmětům jsou k dispozici studijní materiály, které jsou studujícím dostupné v LMS Moodle. S ohledem na formu studia je kladen důraz na samostudium.

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Ústní závěrečná zkouška z obou předepsaných modulů.

Přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je minimálně úplné středoškolské odborné vzdělání. Vítána je praxe v oboru. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta studia.

Cena studia:

Přijímací poplatek činí 500,- Kč.

Cena studia činí 5.250,- Kč za semestr

Termín podání přihlášek:

1. kolo – do 30. června 2022

2. kolo – do 15. září 2022

Přihlásit se můžete elektronicky na https://www.cdv.tul.cz/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/. V tabulce vyberte příslušný kurz a klikněte na online přihlášení.

Kontaktní osoby: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D., tel. 485 352 610, katerina.majdiakova@tul.cz.