Studium v oblasti pedagogických věd – doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

Sylabus

Kapacita naplněna

Termín: ZS 2023/2024 Cena: 31 600,00 Kč

Charakteristika

Vzdělávací program Studium v oblasti pedagogických věd - doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. stupně a SŠ je určený absolventům vysokých škol nepedagogického zaměření, kteří působí nebo mají zájem působit na pozici učitele 2. stupně a SŠ. Jedná se o studium, které vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu se zákonem. Cílem studia je umožnit absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Absolventi v rámci studia získají soubor profesních a osobnostních dovedností, které jsou nezbytné k výkonu profese pedagogického pracovníka. Osvojí si tak kompetence nezbytné k vedení výuky daného předmětu a realizaci školního kurikula na daném stupni vzdělání. 

Kurz je koncipován v souladu s § 8, odst. 1d a 2b, § 9 odst. 1c a 2d a § 12 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

 

Další vstupní podmínky

Přijímací zkouška se nekoná. Do studia budou přednostně přijímáni uchazeči, kteří již působí na pozici učitele 2. stupně ZŠ nebo SŠ. Vzdělávací program je určen absolventům vysokoškolského studia akreditovaného studijního programu neučitelského zaměření, který odpovídá charakteru některého z všeobecně-vzdělávacích nebo odborných vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.

Další informace

 • Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 • Forma vzdělávání: Kombinované
 • Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání

Poznámka

Součástí přihlášky je kopie vysokoškolského diplomu a kopie potvrzení o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení. Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč. Platební údaje jsou uvedeny níže:

Číslo účtu: 305806603/0300

Variabilní symbol: 9960

Specifický symbol: 602143

Zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno  

Kurzy obsažené v tomto programu

ZS 2023/2024

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům nejnovější poznatky z oblasti obecné a vývojové psychologie s přihlédnutím k současnému stavu vědění a potřebám profesního zaměření absolventů.

Učební pomůcky a literatura

HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-4675-3. (s. 57-141) VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (s. 254-482)

Další informace

 • Garant: Mgr. Oto Dymokurský
 • Rozsah předmětu: 2 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah předmětu:

 1. Psychologie a předmět jejího zkoumání. Psychologie jako věda zabývající se a) projevy chování a jejich podmíněností, b) myšlením a prožíváním. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na člověka. Psychika a její determinace (biologická, environmentální, socio-kulturní) a dimenze (vnitřní, vnější). Psychické procesy a stavy.
 2. Úloha rodiny ve vývoji dítěte – styly rodinné výchovy a jejich dopady na vývoj psychiky dítěte, vliv rodičů na rozvoj sebepojetí dítěte, psychická subdeprivace a deprivace dítěte, dopady rodičovského týraní, zneužívání a zanedbávání na vývoj dítěte, postup školy při zjištění podezření na týraní, zneužívání a zanedbávání dítěte ze strany osoby podílející se na výchově dítěte.
 3. Exekutivní funkce – pojetí a složky exekutivních funkcí, vztah exekutivních funkcí k chování dítěte, možnosti využití exekutivních funkcí učitelem v různých pojetích vyučování, role vůle a pozornosti v učení dítěte, vztah exekutivních funkcí a myšlení (Piagetova teorie kognitivního vývoje).
 4. Motivace – pojetí a složky motivace, vztah motivace (vnitřní a vnější motivy) k učení, možnosti využití motivace učitelem v různých pojetích vyučování, role potřeb (Maslowova pyramida), emocí a vývojových úkolů (Eriksonova teorie psychosociálního vývoje) v motivaci, souvislost motivace s aspiracemi a dítětem uvědomovanými perspektivami jeho budoucího vývoje.
 5. Kognitivní procesy – kognice a kognitivní procesy, vztah kognitivních procesů k učení, stádia kognitivního vývoje (Piagetova teorie kognitivního vývoje) a jejich význam pro plánování učebního procesu učitelem, role vnímání a paměti při učení, prostředky vedoucí k dlouhodobému zapamatování vědomostí v procesu učení.
 6. Inteligence a myšlení – druhy inteligence a jejich vztah k rozvoji schopností a dovedností, role a vztah vnitřních faktorů (dědičnosti) a vnějších faktorů (socializace) ve vývoji inteligence a myšlení, vztah jazyka, řeči a myšlení, vztah inteligence a zvládání školních nároků, možností rozvoje myšlení ve vyučování.
 7. Sebepojetí – role sebepojetí v rozvoji osobnosti, pozitivní a negativní vlivy sociálního prostředí na sebepojetí, vztah utváření vlastní identity dospívajícím (Eriksonova teorie psychosociálního vývoje) s projevy rizikového chování v dospívání, možnosti školy pozitivně rozvíjet sebepojetí dítěte.
 8. Mravní vývoj a postoje – vztah vývoje myšlení (Piagetova teorie kognitivního vývoje) a mravního vývoje (Piagetova teorie morálního vývoje), vztah psychosociálního vývoje (Eriksonova teorie psychosociálního vývoje) a mravního vývoje (Kohlbergova teorie morálního vývoje), důsledky dosažené úrovně mravního vývoje v chování žáka, názor a postoj, faktory utváření postojů.
 9. Mladší školní věk – vývojová specifika, psychické a sociální změny v mladším školním věku, možnosti vhodného přístupu učitele k žákovi mladšího školního věku.
 10. Starší školní věk (dospívání) – vývojová specifika, psychické a sociální změny v starším školním věku, možnosti vhodného přístupu učitele k žákovi staršího školního věku.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům nejnovější poznatky z oblasti sociální a pedagogické psychologie s přihlédnutím k současnému stavu vědění a potřebám profesního zaměření absolventů. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti studujících objasnit a aplikovat relevantní přístupy k žákům v rámci heterogenní skupiny, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaným žákům.

Učební pomůcky a literatura

KUTÍNOVÁ, Z., WIEDENOVÁ, M. Úvod do psychologie pedagogické a sociální. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-550-8.

Další informace

 • Garant: PhDr. Vladimír Píša
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Předmět a metody pedagogické psychologie, vztah k ostatním psychologickým i nepsychologickým vědám, význam pedagogické psychologie pro učitele a vychovatele.
 2. Psychologické otázky učení: druhy, obecné zákonitosti, činitelé ovlivňující učení, souvislost psychických procesů, stavů a vlastností s problematikou učení. Specifické zvláštnosti učení v dětském věku a dospělosti.
 3. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Rozvoj intelektových schopností u dítěte, kreativita a její uplatnění ve vyučování. Neprospěch a jeho příčiny.
 4. Učení se a vyučování. Psychologické problémy výběru a strukturování učiva. Psychologické otázky výchovných cílů. Motivace k učení.
 5. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Hlavní druhy podpůrných opatření. Tvorba a uplatnění individuálního vzdělávacího plánu. Asistent pedagoga, jeho postavení a působnost.
 6. Vývojové poruchy učení a chování, problematika hodnocení žáka s vývojovými poruchami.
 7. Osobnost učitele – sociálně produktivní jednání (autenticita, kongruence, empatie, akceptace, respekt k osobnosti žáka). Požadavky na učitelovu osobnost z pohledu žáků, rodičů, vedení školy a školského managementu.
 8. Stres (rezistence, resilience), distres, chronický stres, eustres  Syndrom vyhoření u učitelů a jeho prevence.
 9. Hodnocení a klasifikace ve vyučování. Sumativní a formativní hodnocení. Psychologická diagnostika a evaluace.
 10. Aplikace pedagogické a sociální psychologie ve výchovném poradenství a při prevenci rizikového chování žáků (sociálně patologických jevů).
 11. Předmět sociální psychologie a její metody. Význam sociální psychologie pro učitele a vychovatele.
 12. Proces socializace osobnosti. Sociální učení.
 13. Malé společenské skupiny – charakteristika, utváření, dynamika. Pozice, role, status, vůdcovství ve skupině, měření vztahů ve skupině – sociometrie. Problematika velkých skupin.
 14. Rodina – sociálně psychologická funkce a úkoly, socializace v rodině, psychická deprivace, syndrom týraného a zneužívaného dítěte. Spolupráce rodiny a školy.
 15. Školní třída jako sociální skupina, vztahy ve třídě, možnosti jejich ovlivnění učitelem, působení skupin vrstevníků.
 16. Interakce a komunikace – obecná problematika, komunikace v rodině, ve škole, interakce, komunikace učitel – žák. Asertivní komunikace.
 17. Konflikty – obecně, ve školním prostředí, v rodině, mezi vrstevníky, řešení konfliktů.

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům nejnovější poznatky z oblasti pedagogiky s přihlédnutím k současnému stavu vědění a potřebám profesního zaměření absolventů. Studující se seznamují se vztahem mezi výchovou a prostředím, základními činiteli výchovného procesu, pedagogickou profesí, současným školským systémem a dalšími tématy.

Učební pomůcky a literatura

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-7367-567-7.

Další informace

 • Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Ústní zkouška (předmět je ukončen ústní zkouškou, které předchází zápočet za seminární práci)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Pedagogika jako vědní disciplína, její specifikum, předmět a metody pedagogiky, soustava pedagogických věd, klíčové kategorie pedagogiky. Možnosti výzkumu v oblasti věd o výchově.
 2. Prostředí a výchova. Výchova jako základní kategorie pedagogiky, podstata a struktura výchovy, systémové pojetí výchovy, činitelé ovlivňující výchovný proces.
 3. Cíle výchovy a jejich struktura. Podmínky výchovy, prostředky a výsledky výchovy.
 4. Úloha výchovy v sociálním a ekonomickém životě společnosti, dynamika proměn, kontext kultivace osobnosti a profesní přípravy, současná společnost a výchova.
 5. Vzdělání a vzdělávání. Pojem vzdělání, obsah vzdělávání, druhy vzdělávání. Soudobé tendence vývoje a modernizace vzdělávání, kurikulární reforma. Vzdělávací systém ČR a jeho změny, školský zákon.
 6. Základní činitelé výchovného procesu – vychovatel a vychovávaný, specifikum vztahu vychovatele a vychovávaného z hlediska cílů výchovy.
 7. Pedagogická profese a její zvláštnosti v současném dynamickém světě. Autorita učitele a vychovatele, požadavky a podmínky jejich práce. Profesní kompetence, profesní étos.
 8. Současná škola v systému výchovy. Specifikum školy jako instituce a organizace. Funkce školy, scénáře budoucnosti školy.
 9. Rodina v systému výchovy, dynamika současného pojetí rodiny (nukleární, polygamní rodina) a její důsledky pro výchovu, funkce rodiny. Spolupráce školy a rodiny a její typologie (výchovný, právní a etický aspekt).
 10. Dějinný kontext výchovy v závislosti na vývoji společnosti. Proměna české školy a vzdělanosti v kontextu pedagogického myšlení, rozvoje vědy, techniky a výroby, ekonomických a politických paradigmat.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům nejnovější poznatky z oblasti speciální pedagogiky s přihlédnutím k současnému stavu vědění a potřebám profesního zaměření absolventů. Důraz je kladen na pochopení teoretických východisek inkluzivního vzdělávání a pochopení základních principů práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce. 

Učební pomůcky a literatura

VOSMIK, M. a BĚLOHLÁVKOVÁ, L. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.

Další informace

 • Garant: Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet za aktivní účast na výuce a vyhovující prezentaci zadaného úkolu)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Teoretická východiska společného (inkluzivního) vzdělávání a jeho praktická realizace. Akceptace diverzity jako efektivní nástroj podpory úspěšnosti všech žáků ve třídě.
 2. Specifika při práci s žáky se zrakovým postižením.
 3. Specifika při práci s žáky se sluchovým postižením.
 4. Specifika při práci s žáky s narušenou komunikační schopností.
 5. Specifika při práci s žáky s mentálním postižením.
 6. Specifika při práci s žáky s tělesným postižením.
 7. Specifika při práci s žáky s poruchami chování.
 8. Specifika při práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování.
 9. Specifika při práci s žáky s nadáním.
 10. Formativní hodnocení ve speciální pedagogice jako nástroj k dosahování osobního maxima žáků. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům nejnovější poznatky z oblasti obecné didaktiky. Studující budou uvedeni do témat souvisejících s obecnou didaktikou a získají tak vědomosti potřebné k dalšímu studiu oborové didaktiky.

Učební pomůcky a literatura

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

Další informace

 • Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (předmět je ukončen zápočtem za seminární práci)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah předmětu:

 

 1. Didaktika a didaktiky, předmět jejich výuky, úvod do studia – didaktiky jako konstituované disciplíny pedagogiky a teorie vyučování a vzdělávání, kontext k pedagogickým disciplínám, k dalším oborům, základní témata, problémy didaktiky, témata teorie vzdělávání, aspekty výuky, výuka jako systém, výuka jako proces, kategorie vyučovacích cílů, hierarchie cílů, kognitivní cíle.
 2. Determinanty reálné výuky – vymezení tématu; kategorizace (Průcha), determinanty založené na časových parametrech výuky, na výukové komunikaci a interakci, žák jako determinant, kognitivní předpoklady, vliv rodiny, sociální aspekt, sociokulturní kapitál, učitel jako determinant výuky, obsah vyučování jako determinant výuky.
 3. Teorie vzdělávání a koncepce vyučování – vymezení tématu, kategorizace teorií vzdělávání (Bertrand), didaktické koncepce, koncepce slovně názorného vyučování, koncepce asociační, koncepce rozvíjejícího vyučování, programované učení a vyučování, pragmatické koncepce vyučování, mastery learning, kontext pojetí výuky k organizačním formám a vyučovacím metodám.
 4. Obsah vyučování, učivo – vymezení tématu; zdroje, cíle, geneze a vývoj náhledů na obsah výuky, druhy, problémy obsahu výuky, kvantita, změna kvality, výběr, didaktická transformace učiva, osnování, kurikulum, komplexnost kurikulárního pojetí, jednoúrovňové kurikulum, dvojúrovňové kurikulum (národní kurikulum, školní kurikulum), problematika školních učebnic.
 5. Organizační formy výuky, východiska, problémy – vymezení tématu, třídění, analýza modelu organizační formy, didaktické aspekty individuálního hromadného vyučování, kooperativních forem výuky, vzájemné vyučování, týmové vyučování, projektové vyučování, problémové vyučování, problematika diferenciace žáků ve školní výuce, možnosti individualizace výuky, integrace žáků, inkluze; Solfronkova matice variant organizačních forem.
 6. Možnosti alternativních forem výuky – vymezení tématu, východiska, funkce a kategorizace výukových alternací, didaktické aspekty alternací; klasické alternace a možnosti moderních alternativních škol, konfesní školy, hodnocení efektů alternativních škol; inovace ve školní výuce.
 7. Problematika školního hodnocení a zkoušení – vymezení tématu; funkce školního hodnocení, problémy školního hodnocení, formy školního hodnocení, klasifikace, slovní hodnocení, testování, alternativní přístupy k hodnocení, možnosti sumativního, formativního hodnocení, pedagogická diagnostika žáka, edukometrie, didaktické testy a testování žáků, mezinárodní šetření TIMSS, PISA, PIRLS.
 8. Učitel a jeho profese, dynamika učitelského povolání – vymezení tématu, charakteristika a specifikum učitelství, vzdělávání učitele, profesní dráha, kariérní systém, podmínky práce učitele, profesní standard, současné problémy učitelské profese, pedagogické vedení, učitelský sbor.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům témata související s didaktickou analýzou vzdělávacího obsahu a plánováním výuky. Studující získají vědomosti a dovednosti nezbytné k projektování výuky.

Učební pomůcky a literatura

KALHOUS, Z. a OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-571-4.

Další informace

 • Garant: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (klasifikovaný zápočet za písemnou práci)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah předmětu:

 1. Učitelovo pojetí výuky – role učitele ve výuce, činnosti a kompetence učitele v procesu projektování, realizace a evaluace výuky. Vyučovací styl.
 2. Práce učitele s kurikulem – psychodidaktické aspekty koncipování obsahu vzdělávání. Didaktická analýza učiva, didaktické ztvárnění učiva. Práce učitele s cíli a obsahem výuky. Rozvíjení klíčových kompetencí. Integrace vzdělávacích obsahů ve školní praxi. Tvorba ŠVP a učebních plánů, příprava učitele na vyučovací hodinu, využití učebnice.
 3. Projektování výuky – strukturování vyučovací jednotky. Hromadné vyučování a jeho didaktické aspekty, individuální práce se žákem, skupinové a kooperativní formy výuky, problémové a projektové vyučování, individualizovaná a diferencovaná výuka, autodidakce, distanční vzdělávání a e-learning.
 4. Pedagogické inovace v současné škole – současná pojetí výchovy a vzdělávání, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, badatelsky orientovaná výuka, alternativní přístupy ke vzdělávání, inovativní školy.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky pedagogické komunikace, a to

 • v oblasti získání poznatků o oboru,
 • v oblasti získání elementárních praktických dovedností pro práci učitele.

Učební pomůcky a literatura

EXNEROVÁ, S. Komunikační dovednosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-3.

Další informace

 • Garant: PhDr. Stanislava Exnerová
 • Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet za aktivní účast na výuce a vyhovující prezentaci zadaného úkolu)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Sociální komunikace a specifika pedagogické komunikace.
 2. Emoční inteligence v interakci.
 3. Komunikační bariéry. Griceovy komunikační maximy a principy transakční analýzy v praxi. Charakteristiky zdravé komunikace.
 4. Interkulturní komunikace ve škole.
 5. Neverbální komunikace, sebeprezentace pedagogů, porozumění sebeprezentaci žáků a rodičů.
 6. Verbální komunikace, schopnost efektivně naslouchat. Dialog.
 7. Empatická komunikace, pomáhající rozhovor.
 8. Specifika komunikace s dospívajícími.
 9. Zvládání konfliktu, empatická asertivita ve škole.
 10. Specifika komunikace s rodiči žáků.
 11. Základy výukové komunikace.
 12. Diskuse k řešení zadaných modelových situací.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům praktická řešení pro realizaci výuky. Předmět je rozdělen na dvě části. V první části se studující seznámí se základními předpoklady vytváření podmínek pro učební činnost žáků, vyučovacími metodami a prostředky. V následující části se zaměří na práci s didaktickou technikou.

Učební pomůcky a literatura

ČAPEK, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-2473-450-7.

Další informace

 • Garant: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 25 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 3
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (předmět je ukončen ústní zkouškou, které předchází zápočet za seminární práci)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah předmětu:

1. část výuky – Základní principy realizace výuky

 

 1. Vytváření podmínek pro učební činnost žáků – pedagogické interakce a komunikace ve výuce. Individuální charakteristiky žáka jako determinanty průběhu a výsledků učení, determinanty školní úspěšnosti, individualizace výuky ve vztahu ke vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Motivace, aktivizace žáka. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Sociální aspekty vyučování – skupinová dynamika ve školní třídě, klima třídy.
 2. Vyučovací metody – klasifikace vyučovacích metod a jejich analýza, kritéria účinnosti, aplikace metod ve všeobecně vzdělávacích a v odborných vyučovacích předmětech. Výběr vyučovacích metod ve vztahu k cílům a obsahu výuky.
 3. Vyučovací prostředky – materiální didaktické prostředky, práce s učebnicí a multimediálním výukovým materiálem, didaktická technika, role digitálních technologií ve vzdělávání.
 4. Pedagogická a didaktická diagnostika – smysl, funkce a formy zkoušení a hodnocení, suportivní a formativní hodnocení, zpětná vazba a význam chyby při učení, vedení žáků k sebehodnocení. Problematika žákovských úloh v kontextu s diferencovanou a individualizovanou výukou. Sebereflexe učitele, reflexe výuky

2. část - Didaktická technika

 1. Didaktická technika – podstata, smysl a využití didaktické techniky ve vyučovacím procesu.
 2. Jednotlivé druhy didaktické techniky – statická projekční technika, audiovizuální technika, interaktivní tabule ve výuce, audiotechnika, jazyková laboratoř, využití mobilních zařízení (telefony, tablety, netbooky) ve výuce. Výhody a nevýhody práce s jednotlivými druhy didaktické techniky. Základní principy práce s jednotlivými druhy didaktické techniky
 3. Počítače ve výuce
 • Počítač jako nástroj žáka pro lepší zvládnutí učiva – výukové programy a zdroje pro učení žáků. Porovnání komerčních a nekomerčních aplikací, ukázky metod využití v praxi. Využití a zařazení klasických výukových programů do výuky pro věkovou kategorii žáků (nabídka hotových programů).
 • Počítač – nástroj k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky – přehled nástrojů a online nástrojů pro tvorbu vlastních výukových materiálů. Online nástroje pro distanční vzdělávání. Blended learning.
 • Počítač – nástroj kompenzace vad a poruch učení – seznámení s používanými programy. Jejich popis a didaktické zásady práce se žákem. Způsob hodnocení kvality těchto programů, jejich přínos a efektivita výstupu. Zajistit, aby pedagog byl schopen předat tyto informace rodičům pro systematickou práci vedoucí k eliminaci poruch učení v domácím prostředí. Využití počítače ve třídě k tomuto účelu.
 • Počítač – možnost pro realizaci a rozvíjení individuálních schopností a zájmů ve volném čase žáků – náměty pro smysluplné využití volného času žáků na práci s PC pod vedením učitele – kroužky, soutěže, projekty
 • Počítač – zdroj nebezpečí – zdravotní a psychické problémy, které mohou vzniknout při nevhodném používání počítačů, problémy s nevhodným obsahem a s možností zneužití žáků, kyberšikana, digitální stopa žáků.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl pomoci studujícím proniknout více do hloubky témat, která souvisí s oborovou didaktikou. Výuka bude probíhat ve skupinách s ohledem na profesní zaměření studujících. Stejným způsobem jim bude přidělen oborový didaktik, pod jehož vedením budou mít možnost reflektovat průběh své pedagogické praxe. Studující tak budou mít možnost vrátit se k tématům probraným v rámci předcházejícího studia a detailněji se na ně zaměřit s ohledem na své pedagogické zkušenosti.

Další informace

 • Garant: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 • Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Ústní zkouška (ústní zkouška)
 • Místo konání: Liberec

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

V rámci Oborově didaktické praxe I – průběžná praxe studující získávají poznatky o praktickém vedení výchovně vzdělávacího procesu. Absolvují přímou pedagogickou praxi v předmětech, které korespondují s jejich profesním zaměřením. Praxe probíhá průběžně ve 3. semestru studia.

Další informace

 • Garant: Mgr. Helena Picková, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 30 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 30
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (Zakončení předmětu: - absolvování níže popsaných součástí oborově didaktické praxe v odpovídajícím rozsahu - odevzdání potvrzení o absolvování průběžné odborně didaktické praxe od daného zařízení - pozitivní hodnocení průběhu oborově didaktické praxe ze strany uvádějícího učitele - vedení pedagogického deníku včetně sebereflektivní eseje k posunu studenta v profesních kompetencích budoucího učitele - účast na závěrečném setkání k oborově didaktické praxi)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Forma praxe: součástí průběžné praxe je přímá pedagogická praxe.

 • úvodní setkání
 • přímá pedagogická praxe (24 hod)
 • závěrečné setkání 

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět se zaměřuje na problematiku řešení šikany. Důraz je kladen na identifikaci šikany, práci se třídou i jedinci a především možnosti prevence tohoto problémového chování. Studující budou interaktivní formou seznámeni se základními pojmy a postupy, jak pracovat se třídou, tak, aby byly u žáků budovány žádoucí hodnoty a podporováno prosociální chování. Mimo to se studující seznámí s tím, jak se podílet na tvorbě, zavádění, využívání a kontrole dodržování pravidel života školy, která přispívají k prevenci šikany. V rámci praktického nácviku v malých skupinkách budou ilustrovány jednotlivé kroky při prevenci šikany a jejím řešení.

Učební pomůcky a literatura

JANOŠOVÁ, P. Šikana a vyčleňování žáků na ZŠ. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-780-2.

Další informace

 • Garant: Mgr. Petr Šolc
 • Rozsah předmětu: 14 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 • definice základních pojmů (etopedie, šikana atd.);
 • sociální dynamika třídy a podpora prosociálního chování žáků;
 • řešení výchovných konfliktů;
 • volba vhodných výchovných postupů při práci se žákem i třídou/skupinou při prevenci, diagnostice a řešení šikany;
 • koncepce řešení šikany v rámci školy.

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět přináší hlubší porozumění odlišností žáků a jejich rodin z jiných sociokulturních prostředí. Cílem předmětu je upozornit na oblasti, v nichž se sociokulturní odlišnost může projevovat a rovněž na příčiny a podoby projevů této odlišnosti. Předmět zároveň nabízí širokou škálu aktivit pro práci se třídou/skupinou, vytváření životního plánu žáka a konstruktivní řešení konfliktů.

Učební pomůcky a literatura

HADJMOUSSOVÁ, Z., VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu – část 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 978-80-7083-790-0. VÁGNEROVÁ, M. Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-184-8.

Další informace

 • Garant: Mgr. Jana Dluhošová
 • Rozsah předmětu: 14 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Závěrečný test (písemný test)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Vymezení sociokulturní odlišnosti a skupin populace, kterých se může týkat.
 2. Kultura-kulturní prvky, zjevné a skryté znaky kultury
 3. Teorie sociokulturního handicapu
 4. Podoby soužití různých sociokulturních skupin, vícejazyčnost
 5. Komunikace s rodinou žáka ze sociokulturně odlišného prostředí, řešení konfliktů, mediace

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům nejčastější výchovné problémy, se kterými se mohou v případě žáků v adolescentním věku setkat. Studující se v rámci výuky seznámí také s tím, jak jednotlivé problémy v rámci školy řešit.

Učební pomůcky a literatura

HÁJKOVÁ, V. Integrativní pedagogika. Praha: Institut peDagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. ISBN 80-86856-05-4.

Další informace

 • Garant: PhDr. Miloslav Čedík
 • Rozsah předmětu: 14 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 2
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (zápočet za aktivní účast na výuce a vyhovující prezentaci zadaného úkolu)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Dílčí pojetí adolescence, psychologické, pedagogické a sociální charakteristiky.
 2. Vývojové změny v adolescenci.
 3. Nárůst problémového a rizikového chování u adolescentů od počátku 90. let 20. století a etiologie, některé jeho projevy, analýza dílčích rizik.
 4. Příklady jednotlivých forem problémového chování, nástin možné prevence a intervence
  • Delikventní chování.
  •  
  • Závislostní chování.
  • Rizikové sexuální chování.
  • Poruchy příjmu potravy.
  • Poruchy vztahu k vlastnímu já.
 5. Hodnotová orientace a výkonová motivace adolescentů.

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl seznámit studující s inkluzivním vzděláváním – konkrétně s problematikou péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Učební pomůcky a literatura

MICHALOVÁ, Z., PEŠKATOVÁ, I. Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-838-0.

Další informace

 • Garant: Mgr. Klára Hoppan
 • Rozsah předmětu: 7 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (seminární práce)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Vymezení speciálních vzdělávacích potřeb dětí ve vzdělávání a výchově - zdravotní postižení (tělesné postižení, smyslové postižení, mentální postižení, vady řeči, poruchy autistického spektra, souběžné postižení více vadami), zdravotní znevýhodnění (dítě dlouhodobě nemocné), sociální znevýhodnění (dítě z odlišného sociokulturního prostředí, dítě z prostředí s nízkou sociokulturní úrovní, dítě cizinec, dítě procházející ústavní výchovou, dítě ohrožené sociálně patologickými jevy ve svém okolí).
 2. Speciální vzdělávací potřeby dítěte jako významný faktor ovlivňující rozvoj dítěte.
 3. Spolupráce se zdravotními, sociálními a školskými poradenskými zařízeními při péči o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami – praktický lékař pro děti a dorost, dětský psychiatr, dětský neurolog, sociální pracovník, etoped, psycholog, speciální pedagog, logoped atd.
 4. Zajišťování péče dětem zanedbávaným, zneužívaným a týraným – sociálně-právní ochrana dětí, Policie ČR atd.
 5. Podpora komplexního rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - podpůrná a vyrovnávací opatření, integrace, inkluze, individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, osobní asistent.
 6. Spolupráce školy s rodinou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami při jeho komplexním rozvoji – formy a metody spolupráce, zaangažovanost rodiny a dítěte na výchovně-vzdělávacím procesu, psychologická podpora dospělým členům rodiny pečujícím o postižené dítě.
 7. Systém školských poradenských služeb v České republice – pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, školní poradenské pracoviště.
 8. Systém speciálního školství v České republice – hlavní vzdělávací proud, speciální školy, školy při zdravotních zařízeních, odlišnosti rámcových vzdělávacích programů a způsobů péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto zařízeních.

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

V rámci předmětu prohloubí studenti svoje znalosti teoretických konceptů pro výchovnou práci s hrou a naučí se je samostatně aplikovat. Získají základní zkušenosti potřebné pro uvádění aktivit na rozvoj spolupráce a vztahů ve skupině. Výuka předmětu je důsledně vedena podle zásad probírané metodiky, důraz je kladen na formování skupiny a posilování její schopnosti samostatné týmové práce.

Učební pomůcky a literatura

ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.

Další informace

 • Garant: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 7 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Kolokvium (zápočet za aktivní účast na výuce)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah:

 1. Hry na seznamování ve skupině a formování důvěry.
 2. Hry na rozvíjení týmové spolupráce.
 3. Prožitková pedagogika a cyklus učení prožitkem.
 4. Základy skupinové dynamiky.

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům nejnovější poznatky z oblasti evaluace vyučovacího procesu. Studující se v rámci výuky seznámí s tím, jakým způsobem je realizována reflexe a sebereflexe výuky a jak na základě hodnocení a sebehodnocení zvolit a aplikovat vhodná opatření vedoucí ke změně pedagogického přístupu nebo vyučovacího postupu.

Učební pomůcky a literatura

PAVELKOVÁ, I. Možnosti evaluace a autoevaluace školy a výchovného poradenství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. bez ISBN.

Další informace

 • Garant: Mgr. Iva Kvízová
 • Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 1
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (klasifikovaný zápočet za seminární práci)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Obsah předmětu:

 

 1. Evaluace školy – vnitřní a vnější evaluace školy a řízení kvality v rámci školy, příprava školy na inspekci včetně přípravy požadované dokumentace.
 2. Reflexe výuky – význam reflexe v pedagogickém procesu, formální principy pedagogické reflexe, cíle reflexe výuky, plánování procesu reflexe, metody a nástroje reflexe, oblasti reflexe výuky.
 3. Hospitační činnost ředitele školy – podstata, koncepce a zásady interní hospitační činnosti ve škole.
 4. Sebereflexe – význam sebereflexe v pedagogickém procesu, principy, cíle, metody a nástroje sebereflexe, využití zpětné vazby ze strany žáků, kolegů, vedoucích pracovníků, externího hodnocení.

 

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Oborově didaktická praxe II – souvislá praxe je završením pedagogické přípravy studujících. Souvislá oborově didaktická praxe se primárně zaměřuje na přípravu na vyučování, realizaci výuky a hodnocení výsledků výuky. Vzhledem k tomu, že v rámci souvislé praxe tráví studující na škole celý pracovní den, mají možnost sledovat každodenní život školy a účastnit se plnění dalších úkolů souvisejících s prací učitele (dozor, účast na poradách, řešení výchovných problémů atd.). Souvislá oborově didaktická praxe v tomto ohledu odpovídá každodenní profesní činnosti učitele.

Další informace

 • Garant: Mgr. Helena Picková, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 40 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 40
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (Zakončení předmětu: - absolvování oborově didaktické praxe v odpovídajícím rozsahu - odevzdání potvrzení o absolvování průběžné oborově didaktické praxe od daného zařízení - pozitivní hodnocení průběhu oborově didaktické praxe ze strany uvádějícího učitele - vedení pedagogického deníku - účast na závěrečném setkání k oborově didaktické praxi)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

V rámci souvislé oborově didaktické praxe studující po 40 hodin (minimálně 10 dnů) působí na škole, která odpovídá jeho profesnímu zaměření. Studující se během souvislé oborově didaktické praxe aktivně účastní každodenního života školy a má tak možnost komplexně se seznámit s chodem školy. Praxe je realizována v průběhu 4. semestru studia. Studující si po dobu realizace praxe vedou pedagogický deník, který obsahuje popis přípravy jednotlivých vyučovacích hodin, popis průběhu výuky a reflexi jeho působení na škole.

Probíhá: ZS 2023/2024 Cena: Zdarma

Charakteristika

Cílem je seznámit studujícího s výchovně vzdělávacím procesem v prostředí 2. stupně základní školy nebo střední školy a získat praktické zkušenosti s prací s žáky. V rámci úvodní pedagogické praxe má studující možnost sledovat průběh výuky a vidět tak, jak jsou přímo v praxi implementovány principy, se kterými se seznamoval v rámci teoretické výuky. Uvádějící učitel se studujícím reflektuje průběh náslechů a poukazuje na to, jak pracoval s kurikulem a projektoval výuku. V rámci reflexe poukáže uvádějící učitel také na to, jaké determinanty výuky bral v úvahu a jaké organizační formy výuky volil a z jakých důvodů. Upozorní studujícího také na specifika spojená s výukou daného předmětu a oboru. V rámci asistentské praxe má následně studující možnost podílet se na výuce a spolu s uvádějícím učitelem realizovat jednotlivé aktivity přímo ve výuce. Uvádějící učitel přizve studujícího k přípravě na výuku, aby mu ukázal, jak daný proces probíhá. Během přípravy na výuku informuje uvádějící učitel studujícího o tom, jak využít své teoretické znalosti a převést je do praxe. V rámci reflexe průběhu asistentské praxe se pak uvádějící učitel při rozhovoru se studujícím zaměřuje na zhodnocení jeho působení ve výuce.  

Další informace

 • Garant: Mgr. Helena Picková, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 30 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 30
 • Způsob ukončení: Písemná ročníková práce (Zakončení předmětu: - absolvování praxe v rozsahu 30 hodin - odevzdání potvrzení o absolvování pedagogické praxe od daného zařízení - vedení pedagogického deníku - odevzdání závěrečné eseje)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Forma praxe:

 • úvodní setkání 
 • náslechy (12 hod)
 • asistentské praxe (12 hod)
 • závěrečné setkání