Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců TUL v angličtině

logolink
projekt č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0098
Prioritní osa 7.2. Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Charakteristika projektu:
Projekt spočívá v realizaci výuky anglického jazyka pro 225 zaměstnanců a doktorandů TUL a bude realizován TUL ve spolupráci s katedrou cizích jazyků.
Projekt dále předpokládá:

 • dokončení vzdělávacího programu systému kurzů AJ
 • přípravu aktivit v LMS Moodle
 • příprava příručky na míru pro potřeby univerzitních pracovníků
 • inovaci vybavení pro výuku

Cíle projektu:
Cílem projektu je formou dalšího vzdělávání zlepšit jazykové kompetence zaměstnanců a doktorandů TUL v angličtině o min. jednu jazykovou úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dalším cílem projektu je dokončit a optimalizovat systém vzdělávání v uvedeném jazyce pro zmíněnou cílovou skupinu.
Systém vzdělávání je postaven na 15 základních jednosemestrových kurzech, na které navazuje 5 intenzivních dvousemestrových kurzů a specializační modul. Kurzy jsou koncipovány s návazností, studium lze zahájit v kterémkoli kurzu. Kurzy pokrývají úrovně 0–C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Postup při realizaci cílů:

 • dokončení navrhovaného vzdělávacího projektu systému kurzů
 • inovace vybavení pro výuku a inovace anglické části Univerzitní knihovny TUL
 • realizace kurzů pro 225 účastníků po dobu 5 semestrů
 • příprava zpětnovazebných aktivit v LMS Moodle
 • příprava tištěné příručky a reflektujících aktivit dle potřeb cílové skupiny

Výstupy projektu jsou definovány následovně:

 • 225 proškolených zaměstnanců a doktorandů TUL
 • čtyři inovované učebny a anglická část Univerzitní knihovny pro výuku AJ
 • tištěná příručka na míru specifickým potřebám univerzitních zaměstnanců
 • zpracovaný projekt systému vzdělávání v AJ pro zaměstnance a doktorandy TUL (k dispozici zde)
 • elektronický studijní materiál v LMS Moodle

Současný stav řešení projektu
Projekt byl ukončen 30.9.2013.

Udržitelnost projektu
Po ukončení výuky angličtiny v rámci projektu v akademickém roce 2013/2014 bylo na základě požadavků jejich frekventantů 9 kurzů převedeno i s lektory pod Vnitřní jazykovou školu (VJŠ) organizovanou Centrem dalšího vzdělávání (CDV).

Kurzy probíhají již třetí akademický rok a studuje v nich celkem 90 frekventantů z cílové skupiny: 52 akademických pracovníků, 18 ostatních zaměstnanců TUL a 20 doktorandů.
Kromě těchto kurzů studovalo angličtinu v kurzech VJŠ, které navštěvují i studenti TUL, dalších 23 frekventantů z cílové skupiny: 15 akademických pracovníků, 8 ostatních zaměstnanců TUL a 3 doktorandi.

Studium pro zaměstnance a doktorandy TUL organizačně zajišťuje Ing. Marie Židů