Kurz vysokoškolské pedagogiky

Realizuje: Centrum dalšího vzdělávání

Určeno: pedagogickým pracovníkům a doktorandům

Hrazeno: z rozvojového projektu MŠMT

Informace o kurzu:
Program je určen absolventům vysokých škol bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na vysokých školách.
Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské vzdělání as titul Ing. Praxe ve školství je výhodou. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Předpokládaný počet účastníků je maximálně 30 v jednom kurzu. V případě, že je v kurzu více než 20 účastníků, jsou na praktické moduly rozděleni do dvou skupin.
Kurz bude ukončen splněním předepsaných povinností. Absolventi obdrží osvědčení podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Prezenční výuka bude probíhat formou osmihodinových bloků.
Studijní program ke stažení

Studijní cíle:
Cílem kurzu je seznámit pedagogy technických fakult se zásadami pedagogické práce. Kurz vychází z teoretických základů, ale zaměřuje se i na praktický výkon pedagogické práce.

  • Absolvent studia si osvojí potřebné poznatky z aplikované pedagogiky a psychologie nutné ke správnému pedagogickému působení, získá potřebné komunikativní i sociální dovednosti, jež mu umožní kompetentní výkon jeho povolání.
  • Absolvent dovede studenty pochopit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a zároveň se k nim přiměřeně chovat, komunikovat s nimi a předpokládat jejich reakce. Zvládne připravit studentům takové situace, které je budou motivovat k činnostem rozvíjejícím dovednosti potřebné k vykonávání jejich budoucí profese.
  • Absolvent bude připraven se dále vzdělávat v souladu s vývojem svého oboru v pedagogice, psychologii, didaktice, komunikaci a využívání ICT ve výuce.

Odborný garant kurzu:
Doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc., Katedra inženýrské pedagogiky Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) ČVUT v Praze

Abecední seznam lektorů:
MgA. Mgr. Zuzana Bubeníčková, Katedra primárního vzdělávání TUL
Doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc., Katedra inženýrské pedagogiky Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) ČVUT v Praze
PhDr. Stanislava Exnerová, Katedra filosofie TUL
PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D., Katedra filosofie TUL
JUDr. Eva Karhanová Horynová, , Katedra práva EF TUL, VŠ Karla Engliše Liberec
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D., PsÚ AV ČR, Praha
RNDr. Jindra Lisalová, FA ČVUT
Mgr. Jiří Motl, HTF UK
Ing. Alfons Rokoš, OSVČ, Liberec
Mgr. Jiří Slavík, advokát, advokátní kancelář Praha, Malá strana
Ing. Vlasta Šormová, Krajský úřad v Liberci
Ing. Bc. PAED IGIP David Vaněček, Ph.D., Katedra inženýrské pedagogiky Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) ČVUT v Praze
Mgr. Karel Severa, Katedra práva EF TUL
PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D., Katedra filosofie FP TUL
Ing. Mojmír Volf, Fakulta mechatroniky a mezioborových studií TU v Liberci
RNDr. Helena Zlámalová, CSc., v důchodu, Centrum pro studium vysokého školství