Studium v oblasti pedagogických věd – učitel

Studium v oblasti pedagogických věd – učitel – základní informace

Charakteristika studia

Studium v oblasti pedagogických věd – učitel je program určený absolventům vysokých škol technického a přírodovědného zaměření, bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na 2. stupni ZŠ nebo středních školách. Kurz je koncipován podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005, v souladu s § 9 odst. 1d a 2b Zákona č. 563/2004, § 8 odst. 1d a 2b a § 12 pís. b Zákona č. 563/2004 a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Kurz je akreditován pod č. j. MSMT-27017/2015-1-778.
Absolventi studia získají kvalifikaci pro oba stupně škol, tj. druhý stupeň ZŠ a pro SŠ.

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Prezenční výuka probíhá o víkendech. Ke stěžejním předmětům je k dispozici distanční studijní literatura distribuovaná formou tištěných textů nebo na CD ROM. Studující mají též k dispozici elektronické studijní prostředí zpracované v systému Moodle.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč.
Přihlášky na příslušných tiskopisech zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek:
1. kolo – do 30. června
2. kolo – do 15. září
.
Kontaktní osoba: Ing. Marie Židů, tel. 485 352 607, 724 260 343, marie.zidu@tul.cz
Cena v současné době nepřevýší 5.400,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské vzdělání, praxe ve školství je výhodou. Studium je zaměřeno jen na určité obory vysokoškolského studia, TUL nezaručuje přijetí těch uchazečů, jejichž vystudovaný neučitelský obor je vzdálen záměrům a možnostem pořadatelů studia. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Ústní závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie a didaktiky včetně oborové.

Informace o studiu včetně studijního plánu ke stažení zde: Studium v oblasti. ped. věd – učitel