Speciální pedagogika pro učitele MŠ

Speciální pedagogika pro učitele MŠ

Speciální pedagogika pro učitele MŠ je nová oblast DVPP zaměřená na práci s dětmi předškolního věku. Speciální pedagogika má na Centru dalšího vzdělávání více jak dvacetiletou tradici. Kurzy jsou v garanci prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerové, CSc. a výuku zajišťují přední odborníci z Univerzity Karlovy a z praxe.

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ

Charakteristika studia

Program je určen kvalifikovaným učitelům MŠ, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo MŠ a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium je koncipováno podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Osvědčení bude vydáno podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je akreditován pod č. j. MSMT- 28265/2017-2-1199.

Cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na logopedii, psychopedii a etopedii, na školách a zařízeních se speciální výchovou a se zaměřením na integrativní a inkluzivní speciální pedagogiku.

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 250 hodin prezenční výuky.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena kurzu v současné době nepřevýší 5.400,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je pedagogické vzdělání podle § 6 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Praxe v předškolním zařízení je výhodou.
O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč.
Přihlášky na příslušných tiskopisech zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek: do 15. září.

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Závěrečná zkouška ze speciální, integrativní a inkluzivní pedagogiky, speciální pedagogiky zaměřené na vady řeči a volitelné oblasti speciální pedagogiky zaměřené na vybrané poruchy nebo vady.

Informace o studiu ke stažení: Speciální pedagogika pro učitele MŠ 2018