Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Kurz je v garanci prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerové, CSc. a výuku zajišťují přední odborníci z Univerzity Karlovy a z praxe.

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Charakteristika studia

Program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují na základních nebo středních školách a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Studium je koncipováno podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Osvědčení bude vydáno podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je akreditováno pod Č.j.: MSMT- 28265/2017-2-1199.
Cílem kurzu:

  • Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).
  • Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a doporučit jim i jejich třídám odborné intervence.
  • Naučit frekventanty empatickému vnímání skupinové dynamiky a dovednosti optimálně zasahovat do skupinového procesu tvorby klimatu školní třídy.
  • Orientovat učitele – školní metodiky prevence na odbornou kooperaci se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Organizace studia

Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 250 hodin výuky. Prezenční forma výuky probíhá o víkendech. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena za studium v současné době nepřevýší 4.900,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou.
O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč.
Přihlášku je možno zaslat buď na příslušném tiskopisu na adresu Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 nebo ji poslat elektronicky. Termín podání přihlášek je do 15. září.

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce.
  2. Ústní závěrečná zkouška z předepsaných modulů

Informace o studiu ke stažení: Školní metodik prevence 2018