Rozšiřující studium pro učitele MŠ

Rozšiřující studium pro učitele MŠ – základní informace

Charakteristika studia

Rozšiřující studium pro učitele MŠ je určeno absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří pracují jako učitelé v MŠ.
Studium je koncipováno podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v souladu s § 6 odst. 1b a 1d Zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a je akreditován pod č. j. MSMT- 28265/2017-2-1199.

Organizace studia

Studium je organizován kombinací distanční a prezenční formy studia. Prezenční výuka probíhá o víkendech. Ke stěžejním předmětům je k dispozici distanční studijní literatura adistribuovaná formou tištěných textů nebo na CD ROM. Studující mají též k dispozici elektronické studijní prostředí zpracované v systému Moodle.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena kurzu je 6.250,- Kč za semestr.

Přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je výše uvedené vzdělání. Praxe v předškolním zařízení je výhodou. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč, zájemci o studium poplatek uhradí po vyzvání.
Přihlášky na příslušných tiskopisech zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. Termín podání přihlášek: do 30. června.

Ukončení studia

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

  1. Obhajoba závěrečné práce. Téma práce: Podrobná kazuistická charakteristika vývoje vybraného dítěte v MŠ v rozmezí 6 – 12 měsíců
  2. Ústní závěrečná zkouška z předmětů předškolní pedagogika a metodika předškolní výchovy, specifické otázky psychologie předškolního věku a z volitelné metodiky (výtvarné, hudební, tělesné, dramatické, ekologické).

Informace o studiu ke stažení: Rozšiřující studium učitelství MŠ 2018